ยุทธศาสตรการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลงานด้านการวิจัยให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนากลไกที่เอื้อต่อการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่  3  บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน