ความเป็นมาสถาบันวิจัยและพัฒนา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยครู  จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2516 และได้ดำเนินการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตครู ต่อมาได้พัฒนาการจัดการศึกษา โดยสามารถผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาออกมาปฏิบัติงานในสังคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2538  ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเลยตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ซึ่งได้กำหนดให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ซึ่งสถาบันราชภัฏเลยได้ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาโดยต่อเนื่อง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ส่งผลดีต่อชุมชนและท้องถิ่นมาโดยลำดับ

      วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช้  ทำให้สถาบัน   ราชภัฏเลยยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มีปรัชญามุ่งเน้นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา  7  ดังนี้  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ”  ด้วยนิยามแห่งคุณค่านี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงต้องปรับเปลี่ยนจากพันธกิจที่เคยเน้นหลักด้านการสอนไปสู่การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมเป็นงานฝ่ายหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 เรียกว่าศูนย์วิจัย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และในปี พ.ศ.2548 สถาบันราชภัฏได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย และได้จัดตั้งส่วนราชการใหม่ เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาตอนที่ 74 ง เล่มที่ 123 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ซึ่งมีผลใช้บังคับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 23 มิถุนายน  2549  ปัจจุบัน  สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งโครงสร้างการทำงาน เป็น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ โดยดำเนินงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
3. งานวิจัยและพัฒนา   
4. งานสารสนเทศการวิจัย 
5. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการความรู้

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มีภารกิจที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้แก่ 

      - การพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย

      - การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยได้จริง

      - การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัย

      - การให้งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

      - การประสานงานกับเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

      ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เช่น การให้เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ การให้เงินรางวัลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

      นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังมีภารกิจในการประเมินโครงการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ การประเมินการสอนของอาจารย์ การประเมินผลการจัดกิจกรรม เป็นต้น รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรม การประชุม การเสวนา การสัมมนา แก่บุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย การประเมินโครงการต่าง ๆ  และการดำเนินงานตามโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย