ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

      “ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์

        1.สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยแก่บุคลากรและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองท้องถิ่นสู่สากล

      2.สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างเพียงพอ

พันธกิจ

        1. เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

        2. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

        3. บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

        4. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

        5. บริการวิชาการทั้งายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

        6. พัฒนางานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีรูปแบบที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างเพียงพอ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนางานส่งเสริมและการให้บริการด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นทั้งในแง่ตอบสนอง ความต้องการของบุคลากร สถาบันและท้องถิ่น

2.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นได้หลากหลายรูปแบบมาก   

3.เพื่อให้บริการวิชาการตามนโยบายของรัฐบาลและตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

4.เพื่อพัฒนาการประสานงานและการแสวงหาแหล่งทุนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น