วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติในหัวข้อ "คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี"

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติในหัวข้อ "คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------------
เชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวคิด ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
------------------------------------------------------------------
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซค์ http://techcon.siamtechu.net สำหรับผู้ที่จะนำเสนอผลงานวิชาการ จะต้องดำเนินการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม 2560 และส่งผลงานได้ตามเว็บไซต์ข้างต้นเช่นกัน