มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 113 ปี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯhttps://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 เท่านั้น