มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารศรีวนาลัยวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารศรีวนาลัยวิจัย ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือนมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ และวารสารศรีวนาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 เป็นระยะเวลา 4 ปี ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
------------------------------------------------------------------
ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารศรีวนาลัยวิจัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเดียวศรีวนาลัยวิจัย สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศรีวนาลัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความและคำแนะนำของผู้เขียนได้ที่ http://journalrdi.ubru.ac.th