ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2560

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ (ศึกษานอกสถานที่จังหวัดเลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย) ในระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2560 บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ http://www.research.lru.ac.th/phocadownload/PR/%20.pdf