ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ ที่ http://www.research.lru.ac.th/phocadownload/downlond/a%201-2560.pdf