โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 8 เม.ย. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2560 ทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อใช้ประกอบการขอบัตรมัคคุเทศก์อาชีพ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ รับสมัครจำนวน 60 คน คุณสมบัติผู้สมัคร 1) สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ต้น ขึ้นไป 2) มีสัญชาติไทย 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(2) พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 4) มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ และ 5) มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 สอบคัดเลือกวันที่ 19 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdxefAcwdOFUaP5-9…/viewform และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.research.lru.ac.th/phocadownload/a%202560.pdf หรือติดต่อสอบถามสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หมายเลขโทรศัพท์ 08-6643-7010 , 0-4283-5223-8 ต่อ 51143