ขอเชิญส่งบทความงานวิจัย/บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งทความงานวิจัย บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)" ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ieti.net/ICEMI/index.html