ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017: B-inno 2017)

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (ฺBuilding Innoveation 2017: B-inno 2017) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://binno2017.rmutr.ac.th/