ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-8

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-8 
1) รุ่นที่ 6 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
2) รุ่นที่ 7 วันที่ 30 มีนาคม 2560
3) รุ่นที่ 8 วันที่ 28 เมษายน 2560 
ส่งแบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรม ไปยัง สวก. โทรสาร 0-2579-7435 ต่อ 3610 หรือส่งมาที่ E-mail: training.arda@gmail.com