สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่" ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่" ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย