การประชุมคณะกรรมการการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

รูปบรรยากาศในการจัดประชุม อพสธ.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1 วันพุธที่25 มีนาคม 2558 ตึก 20 อาคารสหวิทยา ห้ประชุมชั้น 4  สถาบันวิจัยและพัฒนา.