โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย

ภาพบรรยากาศการจัดการกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย