โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย

โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังเลย ในวันที่17-18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาทิตย์กำลังเอกอาคราวิชญาการ ชั้น 5  มหาวิทยาราชภัฏเลย

ภาพบรรยายกาศจัดอบรม