โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไผ่ ศูนย์รวมพันไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2557กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

กิจกรรม

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดำเนินงาน

ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่

มาของงบประมาณ*

เป้าหมายตาม

แผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ ศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาสิทยาลัยราชภัฏเลย

P

 

30,000

30,000

งบแผ่นดิน

1. เพื่อจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไผ่ และฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไผ่ในศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

2. เพื่อให้ปรับปรุงและปลูกพันธุ์ไผ่เพิ่มขึ้น

3. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุต่างๆ ในการดำเนินการและบริหารงานโครงการ

จัดประชุม อบรม สัมมนา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

ผศ.ดร.พิชิต  พระพินิจ

วันที่จัดกิจกรรม

21 ม.ค.57