หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บริหารจัดการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บริหารจัดการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/สำนักวิชาโดยให้คณาจารย์  ที่สนใจเขียนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นและกำหนดลงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง กำหนดให้โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท (ตามประกาศ) โดยคณาจารย์ที่สนใจสามารถส่งโครงการบริการวิชาการ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 41141-3

ดาวโหลดประกาศ

http://research.lru.ac.th/phocadownload/%20%202558%20.pdf