การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561” 2018-03-06T16:28:57+00:00
Loading...

ประกาศผลรางวัลการนาเสนอผลงานดีเด่น

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น สำหรับบุคลากรภายนอก กรุณาแจ้ง ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทาง E-mail : RESEARCH_LRU@hotmail.com เพื่อจะได้จัดส่งเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลต่อไป

แผนผังสถานที่จัดงานประชุม

หลักการและเหตุผล

 • ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเกิดจากคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ต้องมีทั้งคุณวุฒิที่ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และต้องมีการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัย และงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และยังเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 • ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2561” (Wisdom Integration for Innovation and Sustainable Development Conference 2018) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการโดยแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 2) กลุ่มครุศาสตร์ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว รูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการบูรณาการภูมิปัญญาผ่านงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

กำหนดการ

กิจกรรม กำหนดเวลา
ส่งบทความ (Call for Paper) เริ่มตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2561
ประกาศผลการพิจารณา 26 มกราคม 2561
ปิดรับผลงานฉบับแก้ไข 7 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งผลงานเพื่อจัดพิมพ์ (Publisher Submission) 12 กุมภาพันธ์ 2561
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ปัจจุบัน – 7 กุมภาพันธ์ 2561
นำเสนอผลงาน 23 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ Proceedings มีนาคม – เมษายน 2561

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

ผู้นำเสนอ ที่ส่งผลงาน ก่อน วันที่ 15 ธันวาคม 2560

บาท1,500
 • ต่อ 1 ผลงาน

ผู้นำเสนอ ที่ส่งผลงาน หลัง วันที่ 15 ธันวาคม 2560

บาท2,000
 • ต่อ 1 ผลงาน

ผู้ร่วมงานทั่วไป/นิสิต/นักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

บาท1,000
 • ต่อคน

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บาท0
 • ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิปฎิเสธการนำเสนอ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียนลงทะเบียน และคณะกรรมการฯ จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาเมื่อได้รับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “วารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเลย” เลขที่บัญชี  981-2-85863-6   ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยส่งได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 • ทางโทรสาร   0-4281-3061, 0-4281-1143

 • ทางไปรษณีย์  โดยส่งถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ 234  ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย  42000

 • ทาง  E-mail : research_lru@hotmail.com

 • Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย

การจัดเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

 • การส่งต้นฉบับ ผู้นำเสนอจะต้องส่งต้นฉบับแบบพิมพ์ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นามสกุล “.doc” (MS Word) ทาง E-mail :  lruconference2018@gmail.com

 • ผู้นำเสนอผลงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ Download ด้านล่างนี้

รูปแบบการประชุม

 • การบรรยายพิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

 • นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 • การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

 • การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 • การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

 • การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

 • การจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดแสดงและจำหน่าย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ ผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง ดร.อัญชลี โกกะนุช
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผศ.ภควดี ศิริหล้า
ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชติ ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
ดร.ณัตตยา  เอี่ยมคง ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผศ.ดร.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ดร.อุษา คงทอง
รศ.ดร. ศศมล ผาสุข ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี ดร.ศศิธร จันทมฤก ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
ดร.ยุพดี  เส้นขาว ดร.กรรณิการ อัมพุช ดร.ดนุชา สลีวงศ์ ผศ.ดร.มนตรี เพชรนาจักร
อาจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผศ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม ดร.ไอลดา อรุณศรี ดร.สุเทพ บุญซ้อน
ผศ.ดร.สำเนียง  อภิสันติยาคม ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ผศ.ดร.ประภาวรรณ แพงศรี ดร.นิสา พักตร์วิไล ดร.ชาตรี  เกิดธรรม ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ดร.กฤตยชญ์  คำมิ่ง ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ อาจารย์พนิดา ชาตยาภา ดร.รัตนา สีดี
ดร.มานะ ขาวเมฆ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
ผศ.ละเอียด ขจรภัย
ผศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก ดร.เอกราช ดีนาง
ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
ดร.ปิยวดี ยาบุษดี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญญสุนทรสกุล
รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล
ผศ.ดร.ระวี   พรหมหลวงศรี ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ
ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา ผศ.ดร.กชพร   นำนาผล
ดร.สรรเพชญ นิลผาย ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ดร.เอื้อมพร  จันทร์สองดวง ผศ.ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์
ดร.นภศูล ศิริจันทร์ ดร.ภัทรียา พรหมราษฏร์
ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ ผศ.ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม
ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์
ผศ.นนทพงษ์ พลพวก ดร.กิจปพน ศรีธานี
ดร.สุนันทา  กลิ่นถาวร ดร.อภิชาติ  เหล็กดี
ผศ.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์ ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์
ดร.ภิรมย์ สุวรรณสม ดร.วีระพน  ภานุรักษ์
ดร.บัณฑิตา สวัสดี ดร.อภิดา  รุณวาทย์
ดร.ชนะชัย อวนวัง ดร.วีระพน ภานุรักษ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน: (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ)

โทร. 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143  โทรศัพท์มือถือ  08-6643-7010

โทรสาร 0 4281 3061, 0-4281-1143