โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com
Loading Events
  • This event has passed.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561” Wisdom Integration for Innovation and Sustainable Development Conference 2018