โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนาออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน ตชด. ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 ก.ค. 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและสำรวจความต้องการด้านการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2561

By | 2017-09-04T23:26:30+00:00 กันยายน 4th, 2017|กิจกรรม|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนาออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สถาบันวิจัยและพัฒนานำครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและกลุ่มองค์กรต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6 แห่ง ได้แก่ รร.ตชด.บ้านวังชมภู  อ.เอราวัณ รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม รร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล อ.ปากชม รร.ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง รร.ตชด.บ้านนาปอ อ.นาแห้ว และรร.ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

By | 2017-09-04T23:28:14+00:00 กันยายน 4th, 2017|กิจกรรม|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนานำครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560”

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่งในจังหวัดเลย ให้แก่ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่งในจังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

By | 2017-09-04T23:22:13+00:00 กันยายน 4th, 2017|กิจกรรม|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย

โครงการ “ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย”

ด้วยจังหวัดเลย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคี เครือข่าย กลุ่มพลังมวลชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้กำหนดจัดโครงการ “ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย” เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยยิ่งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนสืบไป ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ  “พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม”

By | 2017-08-31T13:11:28+00:00 สิงหาคม 31st, 2017|กิจกรรม|ปิดความเห็น บน โครงการ “ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย”

เข้าชมนิทรรศการและชมวีดีทัศน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 7 ก.พ. 2560 อาจารย์รุ่งรัตน์  มาไทย  คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 Sec LM05 เรียนรายวิชา 1024205 การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 60 คน เข้าชมนิทรรศการและชมวีดีทัศน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 สถาบันวิจัยและพัฒนา

By | 2017-08-31T13:04:26+00:00 สิงหาคม 31st, 2017|กิจกรรม|ปิดความเห็น บน เข้าชมนิทรรศการและชมวีดีทัศน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาวัดถ้ำผาดำสันติธรรม (ป่าโคกผาดำ) ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนได้ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาดอกคำ

By | 2017-08-30T21:37:38+00:00 สิงหาคม 30th, 2017|กิจกรรม (อพ.สธ.)|ปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่”

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่” ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้แก่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ การปลูกไผ่ ขยายพันธุ์ไผ่ รวบรวมพันธุ์ไผ่ไว้ให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่การปลูกไผ่ได้จริง

By | 2017-08-30T21:31:09+00:00 สิงหาคม 30th, 2017|กิจกรรม (อพ.สธ.)|ปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่”

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ วัดถ้ำผาดำสันติธรรม ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

By | 2017-08-30T21:17:03+00:00 สิงหาคม 30th, 2017|กิจกรรม (อพ.สธ.)|ปิดความเห็น บน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ