โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย ในวันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ และมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และวิทยากร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีดังกล่าว และในโอกาสนี้ กรมการท่องเที่ยว ได้ออกมาบริการรับคำร้องขอเป็นมัคคุเทศก์ของผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ด้วยเช่นกัน

By | 2017-10-01T13:09:42+00:00 สิงหาคม 29th, 2017|วิจัยและพัฒนา|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนโครงการและบริหารจัดการให้ประสบผลสำเร็จ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนโครงการและบริหารจัดการให้ประสบผลสำเร็จ" ให้กับบุคลากรของศาลจังหวัดเลย และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย จำนวน 69 คน ในวันที่ 17 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีนายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีอาจารย์เยาวพา กองเกตุ และอาจารย์วีระยุทธ สุโขยะชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

By | 2017-10-01T13:10:08+00:00 สิงหาคม 29th, 2017|วิจัยและพัฒนา|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนโครงการและบริหารจัดการให้ประสบผลสำเร็จ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาวัดถ้ำผาดำสันติธรรม ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดย ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอนาด้วง เป็นประธานเปิดพิธี

By | 2017-10-01T13:10:16+00:00 สิงหาคม 29th, 2017|วิจัยและพัฒนา|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของ ปณท ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้าจนถึงวันที่ 26 ต.ค. 2558  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกลยุทธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2831-3203 ,  0-2831-3946

By | 2017-07-28T01:17:40+00:00 มิถุนายน 29th, 2017|วิจัยและพัฒนา|ปิดความเห็น บน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา