โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑

ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑ การเชื่อมเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย ณ อารเรียนรวม ๑๐๐ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต เพื่อเป็นเวทีให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอและเผยแผ่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และสู่นวัตกรรมสู่สาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นเวทียกย่อง ประกาศเกียติคุณ เจ้าของผลงานวิจัย การแลกเเปลี่ยนองค์ความรู้ เทศโนโลยีที่ก้าวหน้า และประสบการณ์ นำมาซึ้งการสร้าง เครือข่ายด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ กำหนดส่งตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 เมษยน 2561 สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2018

By | 2018-03-29T14:46:41+00:00 มีนาคม 28th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

มหาวิทยาราชภัฏลำปาง จัดประชุมสัมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ บรูณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้งถิ่นที่ยั่งยืน ในศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายและภายนอก โดยบทคัดย่อที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ พร้อมบทความวิจัยฉบับเต็ม และในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ เชิญชวนบุคลากร ในสังกัดของท่านที่มีความสนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วม ในงานประชุมสัมนาวิขาการฯ ภายใน วันที่ 30 พฤษาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://gnru2018.lpru.ac.th/

By | 2018-03-28T16:16:05+00:00 มีนาคม 26th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าหน้าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่ลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยต่อประเทศชาติ และวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ วช. จึงจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นประจำทุกปี ได้กำหนดเวลาผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 สามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการนำเสนอผลงานได้ที่เว็บไชต์ http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=109

By | 2018-03-29T14:57:17+00:00 มีนาคม 26th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับทุนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับทุนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมและนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสารมาถรนำไปสู่โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสทีไดรับทุนหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อ ยอดผลงานจากองค์ความรู้พื้นฐานขของผู้นำเสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์ ประกาศรับข้อสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่งวันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึง 19 เมษยน 2561

By | 2018-03-29T14:59:53+00:00 มีนาคม 26th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศรับทุนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประจำปีงบประมาณ 2561

การกำหนดประชุมวิชาการ “มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔”(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (50 years Mahasarakham University : Pub Devotion is a virtue of the Learned)

การกำหนดประชุมวิชาการ "มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔"(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (50 years Mahasarakham University : Pub Devotion is a virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยาน ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลกร อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณืกับผู้สงคุณวุฒิ จากหลกหลายสาขา ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่สากล ผู้สนใจสมารถได้ที่ http//www.research.msu.ac.th/mrc14

By | 2018-03-28T16:17:27+00:00 มีนาคม 22nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การกำหนดประชุมวิชาการ “มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔”(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (50 years Mahasarakham University : Pub Devotion is a virtue of the Learned)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายและความรวมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรต่างๆ ทั้งภารัฐและเอกชน ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าฟังการสัมนาสามารถทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.utcc.ac.th/academicday

By | 2018-03-22T09:13:55+00:00 มีนาคม 22nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญาโทและปริญญาเอกภายในขแงท่านได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards ชึ่งในการพิจารณาทุน ครั้งนี้ ทางโครงการ เริ่มเปิดรับ สมัครผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2561 ผู้สนใจสามารถได้ที่ http://www.brandsworld.co.th

By | 2018-03-29T14:48:19+00:00 มีนาคม 15th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By | 2018-03-06T16:36:31+00:00 มีนาคม 6th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://research.lru.ac.th/lruconference2018/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยหมดเขตรับผลงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน: (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ) โทร. 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143  โทรศัพท์มือถือ  08-6643-7010 ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 LINK WEBSITE

By | 2018-01-08T10:58:27+00:00 มกราคม 8th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าอบรม หากผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมมีค่าลงทะเบียน 16,000 บาท อบรมภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และภาคฝึกปฏิบัติศึกษาดูงานที่ฮ่องกง-มาเก๊า ท่านสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Link ด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยฯ 0-4280-8000 ต่อ 51143 หรือ 08-7868-0708 ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล หรือ E-mail: tourleader.lru@gmail.com ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ ใบสมัครได้ที่ : Download ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมที่ : สมัครเข้าร่วมโครงการ [...]

By | 2017-12-29T10:19:20+00:00 ธันวาคม 12th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1