โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญร่วมประชุมและผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะกรรมวิจัยครั้งที่ 4″อัตรลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก”Art ldentity: Form Local to Globat

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันภาคี เครือข่าย จำนวน 27 สถาบันได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะกรรมวิจัยครั้งที่ 4"อัตรลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก"Art ldentity: Form Local to Globat ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดเวทีเพื่อนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงาน สร้างสรรค์ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา และผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเสริมสร้างสร้างบรรยากาศวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ทางศิลปกรรมศาสตร์ และเพื่อเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://fa.kku.ac.th/conference2018/ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

By | 2018-05-16T09:50:44+00:00 พฤษภาคม 16th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมประชุมและผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะกรรมวิจัยครั้งที่ 4″อัตรลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก”Art ldentity: Form Local to Globat

ขอเชิญส่งผลงานทางเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่มกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารัฐประชนจีน (HUaqiao University, HQU)สถาบัน China Society for southeast Asian Studids (CSSAS) และสมาคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย -จีน กำหนดจัด"การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗"(The Seventh Thai- Chinese Strategic research Seminar) ภายใต้หัวเรื่อง"ความริเริ่ม แถบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจ และเส้นทางสายไหมยุคใหม่":สู่การพัฒนารวมกัน" (The Belt and Road Lnitatiive (BRI)and Thailand 4.0 Towars Common Development) ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 เซ็นทรัลเวลิด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียติ 80พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน และนำการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ [...]

By | 2018-05-16T09:13:02+00:00 พฤษภาคม 15th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานทางเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครธรรมราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชยะลา และมหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลราชมงคลศรีวิชัย และการจัดการการประชุมวิชาการระดับนานชาติและนานาชาติ  ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประชุมวิชาการครั้งน้ ส่งบทความวิชาการได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018/

By | 2018-05-15T15:44:17+00:00 พฤษภาคม 15th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ"The 4  Asia Color Associatuion confoerenece 2018"ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมค้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะเทศโนโลยีสือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานในครั้งนี เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดีชัยบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผ่ยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานชาติและการแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนประสบการณ์ด้านวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุระดับนานาชาติและเข้าร่วมตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้เข้่าร่วมนำเสนอ สามารถเป(็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพและสำเร็จการศึกษาของนักศึกระดับบัณฑิตศึกษาได้โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความวิจัยฉบับบสมบรูณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 สมารถได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/                          และไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์ที่ aca2018secretay@rmutt.ac.th

By | 2018-05-11T12:22:33+00:00 พฤษภาคม 11th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการ Engement Thailand ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเพื่อังคมหรื่อ Universiy Engement เป็นพันธมิตรหลักประกันหนึ่ที่มหาวิทยาทั่วโลกให้ความสำคัญและมีการดำเนินการในเรื่ินี้จิงจังและต่เนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิจระบบขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Universiy Engement)ในประเทศทย เพื่อให้เกิดจาการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดระบการจัดการบริหาร จากพันธกิจ มหาวิทยาลัยเข้มแข็งและเกิดการบรูณาการพันธมิตรมหาวิทยาลัยในกาทำงานเพื่อสังคม พัฒนาคนในมหาวิทยาลัยให้มีอุดมการร์ มีจิตรอาสาและรับใช้สังคมบนหลักการทำงาน 4 เรื่องดังนี้ ร่วมคิดแบบพันธมิตรและห้างห้นส่วน การเกิดประโยชน์แก่ผู่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดผลกะทบต่สังคมที่ประเมินได้ ระหว่างวันที 11- 13กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลศรีนครรินทรวิโรฒเพื่อขับเคลื่อนแลกเปลี่นพันธมิตรสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม    

By | 2018-05-08T15:34:59+00:00 พฤษภาคม 8th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการ Engement Thailand ครั้งที่ 5

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ”สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีกำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ"สืบสานศาสตร์ศิลป์ สู่ความยั่งยืน" เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านทำนุบำรุงศิลป์ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยวภายในงานปะกอบด้วย ๑) กิจกรรมส่งเสริมสยาม:ครัวแผ่นดินกระตุ้นการท่องเที่ยว ๒)กิจกรรมสืบสานศิลป์การประกวดเย็บร้อยค่อยจีประดิษฐ์ใบตอง ๓) กิจกรรท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน: Tourism tech statup suptuphanpuri Grand Hackathon ๔) กิจกรรมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวในสุพรรณบุรี ๒ เส้นทาง กิจกรรมดิจิทัล เพื่อประชาสัมพันธืการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรรบุรี และ ๕)กิจกรรมประชุวิชาการระดับชาติ เรื่อง"สืบสานศาสตร์ศิลป์ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน" ขอเรียนเชิญท่านเพื่อมาเป็นเกียติในงานและนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้ ห้วข้อ "สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน"เพื่อส่งเสริมและบำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยผ่นการเผ่ยแผ่อันมีคุณค่าเพื่อแลกเปลี่ยนความรุ้ บรูณาการองค์กรสูการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ ๑๘ กรกฏคม ๒๕๖๑ ณ อาคารปฏิบัติอาหารฮาลาเล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสอได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference/ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๑ พฤษาคม ๒๕๖๑

By | 2018-05-08T15:43:50+00:00 พฤษภาคม 8th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ”สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

มหาวิทยลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ" วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" เพื่อเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานผลงานวิจัยสำหรับนักวิจับ และทุกบุคลากรทางการศึกษาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เพื่อเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่จัดสร้างขึ้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบวาจา และนำเสนอโปสเตอร์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความโดยช่องทางจดหมายอิเล้กทรนิกส์ของบัณฑิตวิทยาลัยได้แก่ e-mail : graduuate@nstru.ac.th ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2561  

By | 2018-05-07T16:05:49+00:00 พฤษภาคม 7th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเวสอีสเทร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง นวัตกรรม สร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจไทย" ในวันเสารที่ 8 กรกฏาคม 2561 เพื่อเผ่ยแผ่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณื และพัฒนาเครือข่ายความร่วมือด้านงานวิจัย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยส่งเอกสารโดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีมายังมายังสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสอีสเทร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหฤทัยราษฏร์ อำลุกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150

By | 2018-05-07T15:22:08+00:00 พฤษภาคม 7th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

  ขอเชิญเข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้านการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้  โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เชิงปริมาณ)  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรที่ 2 หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เชิงคุณภาพ)  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]

By | 2018-05-08T15:39:29+00:00 พฤษภาคม 4th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดบทความวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะจัดการประกวดบทความวิชาการ เพื่อชิงเงินรางวัล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาสเชิญชนให้อาจารยื นักวิจัยและนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทควาวิชาการ หัวข้อ "การพัมนาความรู้นวัตกรรมและเทศดนโลยีเพื่แควบคุมและป้องกันโรงคพิาสุนัขบ้า" เพื่อเป็นการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

By | 2018-05-02T12:51:39+00:00 พฤษภาคม 2nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดบทความวิชาการ