โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทั่วไปทางทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอกการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การวิจัยและนวัฒนกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ(๒)การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์และความหลากหลายที่สอดคล้องกับบริททสังคมไทยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก่นักวิจัยและประชาชนผู้สนใจให้ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดทุนหนุนการวิจัยในรูปแบบ MS Wordและ PDF มาที่ research.docp@gmail.com โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

By | 2018-04-25T18:34:48+00:00 เมษายน 24th, 2018|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

โครงการ”Super Doctor”การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประสรรค์สื่อประสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

โครงการ"Super Doctor"การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประสรรค์สื่อประสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ซึ้งเป็นโครงกาารขนาดใหญ่ของรัฐที่ให้สนับสนุนนักศึกษาปริญญาเอกในสาขาเพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยในประเทศไทย ตามมตราฐานสากล โดยนักศึกษาจะมีโอกาสทำวิจัยยะสั้นในต่างประเทศ ที่ผ่านมา 20 ปี คปก. ให้ทุนไปแล้ว ประมาร 4,500 คน ผลผลิตงานวิจัย7,300 เรื่อง สิทธิบัตร 110 เรื่อง และความร่วมมือกับอาจารย์ช่าวต่างประเทศ 48 ประเทศ คปก. มีจุดประสงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้ที่ http://rgj.trf.or.th/main/th/

By | 2018-04-23T13:17:44+00:00 เมษายน 23rd, 2018|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "'งานวิจัยสร้างมูลค่า บรูณาการสหสาขา พัฒนาชาติ ก้าวไกล Thailand 4.0" ในอังคารที่ 31 กรกชฏาคม 2561 Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่รนความรู้ความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงความรู้มหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการให้เข็มเข็งต่อไป จึงประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมนำเสนอ ภายใน 15 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนได้ที่http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018/

By | 2018-04-23T10:41:20+00:00 เมษายน 23rd, 2018|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ร่วมกับโครงการจัดจัดชุมการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) ดำริจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตรืไทยครั้งที่ 12 ให้หัวข้อ อยูด้วยกัน โลกเทคโนโลยี ความเหลื่อมหล่ำ และความเป็นอื่นๆ ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนาทจันทร์ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการในสังกัดเข่าร่วมประชุมและร่วมส่งบความวิชาการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-12-Thai-Humanities-Forum-12-2003060966628391/

By | 2018-04-18T15:15:51+00:00 เมษายน 18th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทศโนโลยี สถาบันเทศโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังรวมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์(กลุ่ม 16 คณบดี)Univer State Univer,Unviversity Putra Malaysia และ walaysia และ Wayaysia และ wayne sate Unvesity ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนาาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง:นวัตกรรมและเทศโนโลยีการเรียนการสอน ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทศโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยจะเป็นเวทีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ ได้ตีพิมพ์วิชาการสู่สาธารณชนในรดับชาติและนานาชาติ เชิญชวนส่งบทความบุคลากรในหน่วยงาน ส่งบทความและเข้าร่วมในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดไดีที่ http://ietech.kmitl.ac.th/drle2018/

By | 2018-04-18T14:40:09+00:00 เมษายน 18th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมนาวิจัยระดับนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยด้านการการเรียนการอสอนภาษาอังฤกษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี ของสถาบานาสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ Translanslating ELT Research info classroom Teacching Practing ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.00- 16.00 น. ณ อาคารมหิดลลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สอยภาษาอังกฤษในสังกัดของท่าน รวมทั้งนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมประชุมสัมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย http://www.culi.chula.ac.th/research/index.html

By | 2018-04-18T10:37:03+00:00 เมษายน 18th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมนาวิจัยระดับนานาชาติ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชภัฏนครราชสีมา การตอบรับเป็นเจ้าภาพพร้อมอนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมาแสดงประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่10 ภายใต้ชื่อ "ถักทองานวิจัยท้องถิ้น....ก้าวไกลสู่สากล " ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชภัฏนครราชสีมา(อาคาร 31 ชั้น 3)เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพและกาบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผ่ยแผ่ข่าวสารและผงานทางวิชาการ อันจะทำไปสู่การใช้ประโยชน์ และองความรู้ต่างๆในศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้ามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และการศึกษา เชฺิญชวนบุคลากร ส่งบทความ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/

By | 2018-04-18T10:16:24+00:00 เมษายน 18th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9

ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีในฐานะสถาบันเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ซึ้งประกอบด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา เป็นทีปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษแห่งเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วามส่งบทความ(CALL FOR PAPER)และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่9 หัวข้อการจัดการเรียนการสอนรายวิขาศึกษาทั่ไปเพื่อตอบโจทย์ประไทย 4.0โดยสาสามารถส่งบทความ(CALL FOR PAPER )เพื่อนำเสนอในการประชุมได้ตังแต่บัดนี้ถึง 20 เมายน 2561 https://www.rmutt.ac.th/content/43242

By | 2018-04-10T17:08:55+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9

ขอความอนุเคราะห์ในการเผ่ยแผ่เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ

สำนักงานศึกษาธิกา ภาค 17 ได้จัดส่งเอการทาางวิชาการฉบับบย่อ เรื่องรูปแบบจัดระบบการศึกษาใเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการการปฏิรูปกการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 1 เล่ม เพื่อเผ่ยแพร่เอกสารรายงานวิจัยเรื่องดังกล่าวให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์บุคลากรในหน่วยงานทางการศึการศึกษา/สถานศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านที่ได้แผ่ยแพร่ เอกสารวิจัยดังกลา่วให้กับผูบริหารครู อาจารย์บุคลากรในหน่วยงานทางการศึการศึกษา/สถานศึกษา โดยสามารถได้ที่ http://www.reo17.moe.go.th/

By | 2018-04-10T16:50:31+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอความอนุเคราะห์ในการเผ่ยแผ่เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R

สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย โดยกำหนดอบรม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา08.30-16.00 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา08.30-16.00 น. ผู้ที่สนใจดูรายละเอียได้ที่ http://www.library.ssru.ac.th/ ก่อนวันอบรมหลักสูตร

By | 2018-04-10T15:13:44+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R