โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ด้านการจัดทำกิจกรรมนำเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) : กรณีพื้นที่ภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

การดำเนินโครงการ นำผู้ประกอบการโฮมสเตย์บ้านผาหวาย ไปศึกษาดูงานที่บ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ด้านการจัดทำกิจกรรมนำเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) วันที่ 6-7 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การท่องเที่ยวภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วม ดร.อัญชลี โกกะนุช อ.ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ ดร.กานต์ธีรา นามวงศ์ อ.ปิยภา บัวใหญ่รักษา

By | 2017-09-14T23:23:57+00:00 กันยายน 4th, 2017|กิจกรรม/โครงการ|ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ด้านการจัดทำกิจกรรมนำเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) : กรณีพื้นที่ภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำสำรับอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

การดำเนินโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำสำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วม ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง ผศ.จิตติมา พีรกมล อ.สุระเดช ไชยตอกเกี้ย

By | 2017-09-14T23:23:49+00:00 กันยายน 1st, 2017|กิจกรรม/โครงการ|ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำสำรับอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว