โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

About Research@LRU

This author has not yet filled in any details.
So far Research@LRU has created 47 blog entries.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดบทความวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะจัดการประกวดบทความวิชาการ เพื่อชิงเงินรางวัล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาสเชิญชนให้อาจารยื นักวิจัยและนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทควาวิชาการ หัวข้อ "การพัมนาความรู้นวัตกรรมและเทศดนโลยีเพื่แควบคุมและป้องกันโรงคพิาสุนัขบ้า" เพื่อเป็นการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

By | 2018-05-02T12:51:39+00:00 พฤษภาคม 2nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดบทความวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2

คณะเทศโนโลยี วิทยาลัยเทศโนโลยีสยาม ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม(ACM)สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล้กทรนิกส์ (lEEE)สมาคมอินเตร์เน็ตแห่งประเทศไทย (ISOC)ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 "พัฒนานวัตกรรมและเทศโนโลยีสูเศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 เเวลา 8.00 น. - 17.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ชั้น 4 อาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทศโนโลยีสยาม จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ตลอดผู้ที่สนใจในอุดมศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรม ดั้งนี้ 1. เข้าร่วมประชุมฟังแนวคิด ประสบการณ์ผู้เชียวชาญ 2.เข้าร่วมเสนอผลงงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเปิดรับบทความวิจัย ทั้ 4 ด้าน คือ 1.ด้านวิศวรรมศษสตร์และอุสาหกรรม 2.ด้านวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 3. ด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 4.ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - 10 พฤภาคม 2561 ทางอีเมลล์:techcon2018@outlook.co.th [...]

By | 2018-05-02T12:25:33+00:00 พฤษภาคม 2nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติในมหวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10 และการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 9 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป้นประโยชนต่อการพัฒนาเพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์การพัฒนาต่อยอดเงินวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยมีผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมสร้างเครื่อข่ายทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยกับหย่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จึงขอประชาสัมพันมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ สมารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/

By | 2018-05-02T11:00:04+00:00 พฤษภาคม 2nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติในมหวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 9

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการเชิงปฏิบัติการเรื่อง”นวัตกรรม 4.0 “พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพยาบาลแบบบผสมผสานและบำบัดทางเลือก”

ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จะจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง"นวัตกรรม 4.0 "พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพยาบาลแบบบผสมผสานและบำบัดทางเลือก" โดยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจแนวคิดและแนวนโยบายในการดูแลผู้สูอายุ ที่ส้อดคล้องกับไทยแลนดื 4.0โยเน้นนโยบายในการเพิ่มมูลค่าการดูแลสุขภาพ และเตรียมตัวหาความรุ้ด้านด้านศาสตร์พลังบำบัด การแพทย์และการแพทย์ทางเลือกเพื่อประยุกต์สู่การดูแลสุขภาพแบบองคืรวมและยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันร่วมประชุมและวิทยากรให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณะสุข และ ผู้สนใจจำนวน 200 คน ในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนราชรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียน 3 วัน 4,800(สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)หน่วย CNEU อยู่ระหว่างพิจารณา ชมรมพยาบาลดูแบบผสมผสานและการบำบัดทางการเลือกแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทาการเลือก กระทรวงสาธารณะสุข และโรงบาลรามาธิบดี ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ประชุมในหัวข้อโดยสมัครทางออนไลน์ https://bit.ly/2GMLexy พร้อมชำระค่าลงทะเบียน และส่งใบสลิการโอนเงินแนบมาด้วย

By | 2018-05-02T10:35:45+00:00 พฤษภาคม 2nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการเชิงปฏิบัติการเรื่อง”นวัตกรรม 4.0 “พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพยาบาลแบบบผสมผสานและบำบัดทางเลือก”

ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมือในอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

คณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยฝร่งเศส(Franco-Thai Cooperamme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobiliy Programme/PHC SlAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัมนาความร่วมมือด้านอุมศึกษา การวิจัยและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัย คณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อสถาบันศึกษาและบุคลากรของท่าน จึงประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะสนับสนุนค่าเดินทางระว่างประเทศสำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท/โครงการ/ปี(ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ๒ ปี) ส่วนรัฐบาลฝรังเศสจะสนับสนุนจะสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักค่าประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ทีสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันจัยในฝรั่งเศสและสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายไทยจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับอาจารย์นักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในไทย ผู้ที่ประสงค์ข้อเสนอโครงการโปรดศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร http://inter.mua.go.th/ ภายไต้"Annoucement" โดยส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน ๖ ชุด(ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

By | 2018-05-02T09:41:18+00:00 พฤษภาคม 2nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมือในอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้ง 12

มหาวิทยาลัยอุบราชธานี ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้ง 12 วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561 ณ อาคาร เทพรัตนสิปภา มหาวิทยาลัยอุบราชธานี เพื่อเป็นเวที่การนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกาษาในสาขาต่างๆทั้งภาครัฐเแกชนผู้สนใจ สามารถนำไปสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผ่ยแผ่สู่สังคม และร่วมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที http://www.ubu.ac.th/

By | 2018-04-30T17:01:41+00:00 เมษายน 30th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้ง 12

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา 2561 ("Thailand National conerence on Psyhology: in Psychhlogy Perspective") ในวันศุกร์ 6 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม วิชาการและส่งบทความวิจัยในงานดังกล่าวไม่ถือวันและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ตามระเบียบราชการ สามารถดูรายละเอียได้ที่ http://www.psy.soc.ku.ac.th/conference/

By | 2018-04-30T16:36:19+00:00 เมษายน 30th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตรเวชเด้ก ครั้งที่ 15

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตรเวชเด็ก ครั้งที่ 15 เรื่องสุขใจวัยทำงาน"(Mental Health in the workplass) ระว่าวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่กรุงเทพมหานคร โดยเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับองคืความรู้ขององความรุู้ด้านใหหม่ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยทำงาน และภาระทางการเจ้บป่วยทางเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ เป้นเวที่เผ่ยแผ่องความรู้/นวัตกรรม/ ผลงานด้านวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาโรคจิตเวชในวัยทำงานและสภาวะเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ สร้างบรรยากาศและพื้นที่แลกปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและนานาชาติ ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการ การศึกาาวิจัย /R2R โครงการ กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ หรือการประเมินผลโครงการ และกรณีการศึกษา พร้อมส่งบทคัย่อของผลงานวิชาการร่วมนำเสนอหรือประกวดงานในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตครั้งนี้โดย 1. ศึกษาคำแนะนำในการส่งบทความวิชาการ ตามเอกสารหมายเลข 1 2.แจ้งความจำนงนำเสนอผลงานวิชากชาการ ตามเอกสารหมายเลข 2(เรื่องที่เสนอสอดคล้องกับมิติงานสุขาภาพจิตใดก็ได้ คือส่งเสริมสุขภาพจิต บำบัดรักษาทางจิตเวช) 3. ส่งแบบความแสดงคำจำนงนำเสนอผลงานวิชาการพร้อมกับผลงาน ทาง e-mailโยส่งเป็นไฟล์ .doc,docx ไปที่ E-mail dmhmeeting2018@gmail.com ผู้ที่สนในสมัครได้ที่ www.aimhc.net [...]

By | 2018-04-30T16:05:19+00:00 เมษายน 30th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตรเวชเด้ก ครั้งที่ 15

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทศโนโลยีและนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีได้สนับสนุนในการดำเนินงาน"โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางด้านเทศโนโลยีและนวัตกรรม" โดยจัดทำ Web Portal www.tech2biz.net เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกจับคู่ความตฃ้องการด้านเทศโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง ผุ้มีเทศโนโลยี(Technoloy Provider)และผุ้มองหาเทศโนโลยี(Technology seeker)เพื่อส่งเเสริมให้เกิดการใช้ประโยชนืจากเทสดนโลยี งานวิจัย และนวัฒนกรรมที่มีอยู่ในประเทศตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทสโทศโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0(Thailand 4.0) Teh2Biz มีระบบให้บริการ 3 ส่วนหลัก ประกอด้วย 1. ระบบจับคู่หาผู้ใช้/ ลงทุนเทศโนโลยีและงานวิจัย(TechPropose)ช่วยเรียบเรียงนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือ ทรัพย์สินทางปัญญาจากผุ้มีเทสโนโลยี(Technology Provider)และช่วยจับคู่ผู้มองหาเทศโนโลยี(Technology Seeker) 2.ระบบรับโจทย์จากผู้ใช้(Techseek)ช่วยร่วมโจทย์จากผู้ใช้/ผู้มองหาจากเทศโนโลีภาคอุสาหกรรมส่งให้ผู้มีเทศโนโลยี(Technology Provider) 3.ระบบนำเสนอโปรมแกรม/ทุนวิจัย ข่าวสารและกิจกรรมการสนับสนุนจากแหล่งต่าๆ(TechSupport & News) ผู้พัฒนา webPortal www.tech2biz.net เห็นว่าเว้นนี้น่าจะเป็นโประดยชน์ต่บุคลากรในหน่วยงานของท่านซึ้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจับคุ่ความต้องการระหว่างนักวิจัยกับผู้ประการภาคอุตสาหกรรมการให้นิกววิชากของท่านตลอดจนเป้นเคื่องมือช่วยในการประชาสัมพันธ์และติดตามข้อมูลข่าสารด้านเทศโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรม สัมนา และโปรแกรรมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างโดยเว็บไซต์เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย www.tech2biz.net

By | 2018-04-30T08:47:11+00:00 เมษายน 30th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทศโนโลยีและนวัตกรรม

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทั่วไปทางทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอกการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การวิจัยและนวัฒนกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ(๒)การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์และความหลากหลายที่สอดคล้องกับบริททสังคมไทยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก่นักวิจัยและประชาชนผู้สนใจให้ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดทุนหนุนการวิจัยในรูปแบบ MS Wordและ PDF มาที่ research.docp@gmail.com โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

By | 2018-04-25T18:34:48+00:00 เมษายน 24th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓