โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

About Research@LRU

This author has not yet filled in any details.
So far Research@LRU has created 3 blog entries.

รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS-Research evaluation)

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประสานนักวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 ที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ เข้าระบบ NRMS-Research evaluation เพื่อดำเนินการรายงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากลิงค์ด้านล่าง Download คูมือ NRMS-Research evaluation

By | 2017-11-14T15:48:45+00:00 พฤศจิกายน 10th, 2017|วิจัยและพัฒนา|ปิดความเห็น บน รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS-Research evaluation)

ประกาศเรื่อง การให้ทุนภายใต้“การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศเรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับทุน ภายใต้โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบล กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

By | 2017-11-15T20:24:08+00:00 พฤศจิกายน 10th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศเรื่อง การให้ทุนภายใต้“การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศการให้ทุนภายใต้โครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณจาก อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” บัดนี้ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ#1 เอกสารแนบ#1 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณจาก อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” บัดนี้ มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุน จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ#2 เอกสารแนบ#2      

By | 2017-11-09T13:31:11+00:00 พฤศจิกายน 8th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศการให้ทุนภายใต้โครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561