โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-09-01T12:00:56+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS),Thai Visiting Scholar Program (TVS),และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program(USAS) ประจำปี 2561

  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship [...]

By | กันยายน 20th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS),Thai Visiting Scholar Program (TVS),และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program(USAS) ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมฐานราก”และ”วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมฐานราก"และ"วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์" ประจำปีงบประมาณ ปี 2561 ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนจัดทำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) [...]

By | กันยายน 20th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมฐานราก”และ”วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริม สนับสนุนให้ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย [...]

By | กันยายน 20th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS"(เพิ่มเติม) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ [...]

By | กันยายน 20th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม [...]

By | กันยายน 20th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับ 2

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ Universitas Airlangga จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE2017)

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ Universitas Airlangga จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium "Sharing [...]

By | กันยายน 20th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ Universitas Airlangga จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE2017)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0" ในวันที่ [...]

By | กันยายน 20th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for [...]

By | กันยายน 15th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 27 หลักสุตร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 27 หลักสุตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ [...]

By | กันยายน 15th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 27 หลักสุตร