โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com
บุคคลากร 2017-12-29T16:35:08+00:00

บุคคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร
ดร.เนตรนภา พงเพ็ชรรองผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการพระราชดำริ
ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ
ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
อ.อิทธิชัย อินลุเพท
อ.อิทธิชัย อินลุเพทหัวหน้างานสารสนเทศการวิจัย
นางสุพัตรา จันทร์รอด
นางสุพัตรา จันทร์รอดนักวิจัย หัวหน้าสำนักงาน
น.ส.ปราณี พลดาหาญ
น.ส.ปราณี พลดาหาญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปริญญา จิตรโคตร
นายปริญญา จิตรโคตรพนักงานฝ่ายวิจัยและเผยแพร่และฝ่ายบริการวิชาการ
นายไกรศักดิ์ พรหมดี
นายไกรศักดิ์ พรหมดีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส.กมลศรี ราชวงษา
น.ส.กมลศรี ราชวงษาพนักงานฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ