โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอความอนุเคราะห์ในการเผ่ยแผ่เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ

สำนักงานศึกษาธิกา ภาค 17 ได้จัดส่งเอการทาางวิชาการฉบับบย่อ เรื่องรูปแบบจัดระบบการศึกษาใเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการการปฏิรูปกการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 1 เล่ม เพื่อเผ่ยแพร่เอกสารรายงานวิจัยเรื่องดังกล่าวให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์บุคลากรในหน่วยงานทางการศึการศึกษา/สถานศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านที่ได้แผ่ยแพร่ เอกสารวิจัยดังกลา่วให้กับผูบริหารครู อาจารย์บุคลากรในหน่วยงานทางการศึการศึกษา/สถานศึกษา โดยสามารถได้ที่ http://www.reo17.moe.go.th/

By | 2018-04-10T16:50:31+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอความอนุเคราะห์ในการเผ่ยแผ่เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ

About the Author: