โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R

สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย โดยกำหนดอบรม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา08.30-16.00 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา08.30-16.00 น.
ผู้ที่สนใจดูรายละเอียได้ที่ http://www.library.ssru.ac.th/ ก่อนวันอบรมหลักสูตร

By | 2018-04-10T15:13:44+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R

About the Author: