โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญบทความวิจัยลงตีพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)Journal of community Research Development (Humanities and social Sciences) ISSN:๑๙๐๕-๗๑๒๑,EISS:๒๕๓๙-๕๕๒๑ ชึ้งได้รับการับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่๑ และฐานข้อมูล ASEAN Ciatation index (ACI)ปัจจุบันตีพิมพ์เผ่ยแผ่ ๔ ฉบับ/ปี ฉบับที่๑(มกราคม -มีนาคม ) ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)และฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) โดยครอบคลุมวิทยาการด้าน Linguisisics,Humanities,fine Arts, Applied Arts (Music), Social sciences, Education,Law, Business Administration,Ecoomics, COmmunications and Other related fields และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วารสารฯ ได้ดำเนินการการตีพิมพ์เผ่ยแผ่ เล่มปีที่ ๑๑ ฉบับที่๑ ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม เป็นทีเรียบร้อยล้ว
ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยได้ที่ http://www.journal.nu.ac.th/

By | 2018-04-10T14:52:15+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญบทความวิจัยลงตีพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

About the Author: