โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภักหมู่บ้านจอมทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม และสมาคม จิตห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ๒๕๖๑:การวิจัยรับให้ชุมชน สร้างสรรค์ฐานความรู้ ในวันศุกร์ 20 กรกฏคม2561 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิขาการ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสเผ่ยแผ่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานวิจัยตลอดจนประสบการณ์ด้านการวิจัย จึงขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับได้ที่เว็บไซต์ https://research.dru.ac.th/rdi/

By | 2018-04-05T16:04:04+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑

About the Author: