โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ ภายไต้หัวข้อ “ศิลปะวัฒนธรรม:พลวัตในสังคมร่วมสมัย” ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเป็เวทีประชุมและนำเสนอผลงาน ผลงานระดับชาติให้แก่คณจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการตลอดเป็นการรวามรวมองค์ความรู้ผลงานให้ผู้สนใจ และได้เแลกเปลี่ยนความรู้กับผูทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งใด้สร้าง เครือข่ายด้านการวิจัยและด้านวิชาการ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rinac.msu.ac.th/conference2018/

By | 2018-04-05T15:13:29+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ

About the Author: