โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018″MOOCs and Beyond”

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018″MOOCs and Beyond”โยโครงการมหาวิทยาลัยไชเบอร์ไทย ระหว่งวันที่19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการไบเทคบางนา กรุเทพฯ เพื่อเป็นเวืทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิชาการนักวิจัย คราจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเป็นการประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิง ในทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ
การเข้าร่วมประชุมวิชาการกรุณาลงทะเบียนได้ที http://iec2018.thaicyberu.go.th/
โดยวันสุท้ายของการลงทะเบียนคือ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

2018-04-04T15:35:20+00:00