โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ

ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในกรณีศึกษาในคณาจารย์เพื่อพัฒนาสู่การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่อาจารย์สถสาบันจัดทำขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
จึงขอเชิญทุนท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คราจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2018/

By | 2018-04-04T10:52:19+00:00 เมษายน 4th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ

About the Author: