โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่ 6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  (ลูกไก่รุ่นที่ 6) ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม 2561 -3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาลัยและเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ผู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำเสนอการวิจัยได้ และบรูณาการเครือข่าย นักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย ต่างๆ ให้เข็มแข็งและยังยืนต่อไป วันกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 และมารถส่งใบสมัครและตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://science.psru.ac.th/

2018-03-29T15:02:37+00:00