โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑

ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑ การเชื่อมเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย ณ อารเรียนรวม ๑๐๐ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต เพื่อเป็นเวทีให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอและเผยแผ่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และสู่นวัตกรรมสู่สาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นเวทียกย่อง ประกาศเกียติคุณ เจ้าของผลงานวิจัย การแลกเเปลี่ยนองค์ความรู้ เทศโนโลยีที่ก้าวหน้า และประสบการณ์ นำมาซึ้งการสร้าง เครือข่ายด้านวิจัย
มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ กำหนดส่งตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 เมษยน 2561 สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2018

2018-03-29T14:46:41+00:00