โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

มหาวิทยาราชภัฏลำปาง จัดประชุมสัมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ บรูณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้งถิ่นที่ยั่งยืน ในศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายและภายนอก โดยบทคัดย่อที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ พร้อมบทความวิจัยฉบับเต็ม และในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ เชิญชวนบุคลากร ในสังกัดของท่านที่มีความสนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วม ในงานประชุมสัมนาวิขาการฯ ภายใน วันที่ 30 พฤษาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://gnru2018.lpru.ac.th/

By | 2018-03-28T16:16:05+00:00 มีนาคม 26th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

About the Author: