โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าหน้าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่ลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยต่อประเทศชาติ และวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ วช. จึงจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นประจำทุกปี ได้กำหนดเวลาผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 สามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการนำเสนอผลงานได้ที่เว็บไชต์ http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=109

2018-03-29T14:57:17+00:00