โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ประกาศรับทุนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับทุนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมและนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสารมาถรนำไปสู่โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสทีไดรับทุนหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อ ยอดผลงานจากองค์ความรู้พื้นฐานขของผู้นำเสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์
ประกาศรับข้อสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่งวันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึง 19 เมษยน 2561

2018-03-29T14:59:53+00:00