โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

การกำหนดประชุมวิชาการ “มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔”(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (50 years Mahasarakham University : Pub Devotion is a virtue of the Learned)

การกำหนดประชุมวิชาการ “มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔”(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (50 years Mahasarakham University : Pub Devotion is a virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยาน ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลกร อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณืกับผู้สงคุณวุฒิ จากหลกหลายสาขา ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่สากล ผู้สนใจสมารถได้ที่ http//www.research.msu.ac.th/mrc14

By | 2018-03-28T16:17:27+00:00 มีนาคม 22nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การกำหนดประชุมวิชาการ “มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔”(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (50 years Mahasarakham University : Pub Devotion is a virtue of the Learned)

About the Author: