โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน-กุมภาพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัย


จึงขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กันยายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

LINK
2017-11-17T23:26:37+00:00