โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

โครงการ “ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย”

ด้วยจังหวัดเลย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคี เครือข่าย กลุ่มพลังมวลชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้กำหนดจัดโครงการ “ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย” เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยยิ่งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนสืบไป ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ  “พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม”

2017-08-31T13:11:28+00:00