โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

เข้าชมนิทรรศการและชมวีดีทัศน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 7 ก.พ. 2560 อาจารย์รุ่งรัตน์  มาไทย  คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 Sec LM05 เรียนรายวิชา 1024205 การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 60 คน เข้าชมนิทรรศการและชมวีดีทัศน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 สถาบันวิจัยและพัฒนา

2017-08-31T13:04:26+00:00