โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาวัดถ้ำผาดำสันติธรรม (ป่าโคกผาดำ) ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนได้ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาดอกคำ

By | 2017-08-30T21:37:38+00:00 สิงหาคม 30th, 2017|กิจกรรม (อพ.สธ.)|ปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

About the Author: