โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ พื้นที่บ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ พื้นที่ตำบลปากชม อำเภอปากชม และพื้นที่ภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

2017-10-01T13:07:40+00:00