โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญบทความวิจัยลงตีพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)Journal of community Research Development (Humanities and social Sciences) ISSN:๑๙๐๕-๗๑๒๑,EISS:๒๕๓๙-๕๕๒๑ ชึ้งได้รับการับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่๑ และฐานข้อมูล ASEAN Ciatation index (ACI)ปัจจุบันตีพิมพ์เผ่ยแผ่ ๔ ฉบับ/ปี ฉบับที่๑(มกราคม -มีนาคม ) ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)และฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) โดยครอบคลุมวิทยาการด้าน Linguisisics,Humanities,fine Arts, Applied Arts (Music), Social sciences, Education,Law, Business Administration,Ecoomics, COmmunications and Other related fields และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วารสารฯ ได้ดำเนินการการตีพิมพ์เผ่ยแผ่ เล่มปีที่ ๑๑ ฉบับที่๑ [...]

By | 2018-04-10T14:52:15+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญบทความวิจัยลงตีพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓"การบรูณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ในรหวะหว่าวันที่ ๑๘- ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเผ่ยแผ่ผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ ส่งเสริมการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใสาขาที่เกี่ยวข้องเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ คณจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ ได้ที่ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/

By | 2018-04-10T13:40:42+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

การประชุมวิชาการการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโนโลยีราชมงคลธีญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ให้จัดประชุมวิขาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ขึ้นในรหว่างวันที่ 13- 15 มิถุนยน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลเพ จังหวัดระยอง เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสนำผลงานผลงานวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในสาขาในสาขาต่างๆ เสริมประสิทธิภาพของการวิจัย เผ่ยแผ่ความรู้ ผุ้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.e-nett.org/

By | 2018-04-05T16:59:35+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4

มหาวิทยาลัยนอร์เทร์ทเทิร์น สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ มหวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก และ วิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดการจัดการ ประวิชาการระดับชาตินอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4 "นวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ้นไทยอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 " มหาวิทยาลัยนอร์ทเทริน์ จังหวัดตาก ในการนี้มหาวิทยาลัยนอร์ทเทริน์ ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับบเต็ม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/

By | 2018-04-05T16:35:28+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภักหมู่บ้านจอมทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม และสมาคม จิตห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ๒๕๖๑:การวิจัยรับให้ชุมชน สร้างสรรค์ฐานความรู้ ในวันศุกร์ 20 กรกฏคม2561 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิขาการ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสเผ่ยแผ่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานวิจัยตลอดจนประสบการณ์ด้านการวิจัย จึงขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับได้ที่เว็บไซต์ https://research.dru.ac.th/rdi/

By | 2018-04-05T16:04:04+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ ภายไต้หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรม:พลวัตในสังคมร่วมสมัย" ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเป็เวทีประชุมและนำเสนอผลงาน ผลงานระดับชาติให้แก่คณจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการตลอดเป็นการรวามรวมองค์ความรู้ผลงานให้ผู้สนใจ และได้เแลกเปลี่ยนความรู้กับผูทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งใด้สร้าง เครือข่ายด้านการวิจัยและด้านวิชาการ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rinac.msu.ac.th/conference2018/

By | 2018-04-05T15:13:29+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่12

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่ประเทศไทย และโครงการสันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น โยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundatoion)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 หัวข้อการเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต ระหว่างวันที 29- 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นักศึกษา บุคลากรผู้ที่สนใจ ส่งบทความทางเว็บไซต์ได้ที่ http://arc.nrru.ac.th/li_nrru/

By | 2018-04-04T13:40:50+00:00 เมษายน 4th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่12

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018″MOOCs and Beyond”

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018"MOOCs and Beyond"โยโครงการมหาวิทยาลัยไชเบอร์ไทย ระหว่งวันที่19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการไบเทคบางนา กรุเทพฯ เพื่อเป็นเวืทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิชาการนักวิจัย คราจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเป็นการประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิง ในทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมวิชาการกรุณาลงทะเบียนได้ที http://iec2018.thaicyberu.go.th/ โดยวันสุท้ายของการลงทะเบียนคือ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

By | 2018-04-04T15:35:20+00:00 เมษายน 4th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018″MOOCs and Beyond”

ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ

ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในกรณีศึกษาในคณาจารย์เพื่อพัฒนาสู่การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่อาจารย์สถสาบันจัดทำขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ จึงขอเชิญทุนท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คราจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2018/

By | 2018-04-04T10:52:19+00:00 เมษายน 4th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ

ขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่ 6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  (ลูกไก่รุ่นที่ 6) ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม 2561 -3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาลัยและเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ผู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำเสนอการวิจัยได้ และบรูณาการเครือข่าย นักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย ต่างๆ ให้เข็มแข็งและยังยืนต่อไป วันกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 และมารถส่งใบสมัครและตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://science.psru.ac.th/

By | 2018-03-29T15:02:37+00:00 มีนาคม 28th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่ 6)