โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ร่วมกับโครงการจัดจัดชุมการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) ดำริจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตรืไทยครั้งที่ 12 ให้หัวข้อ อยูด้วยกัน โลกเทคโนโลยี ความเหลื่อมหล่ำ และความเป็นอื่นๆ ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนาทจันทร์ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการในสังกัดเข่าร่วมประชุมและร่วมส่งบความวิชาการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-12-Thai-Humanities-Forum-12-2003060966628391/

By | 2018-04-18T15:15:51+00:00 เมษายน 18th, 2018|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทศโนโลยี สถาบันเทศโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังรวมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์(กลุ่ม 16 คณบดี)Univer State Univer,Unviversity Putra Malaysia และ walaysia และ Wayaysia และ wayne sate Unvesity ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนาาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง:นวัตกรรมและเทศโนโลยีการเรียนการสอน ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทศโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยจะเป็นเวทีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ ได้ตีพิมพ์วิชาการสู่สาธารณชนในรดับชาติและนานาชาติ เชิญชวนส่งบทความบุคลากรในหน่วยงาน ส่งบทความและเข้าร่วมในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดไดีที่ http://ietech.kmitl.ac.th/drle2018/

By | 2018-04-18T14:40:09+00:00 เมษายน 18th, 2018|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมนาวิจัยระดับนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยด้านการการเรียนการอสอนภาษาอังฤกษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี ของสถาบานาสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ Translanslating ELT Research info classroom Teacching Practing ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.00- 16.00 น. ณ อาคารมหิดลลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สอยภาษาอังกฤษในสังกัดของท่าน รวมทั้งนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมประชุมสัมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย http://www.culi.chula.ac.th/research/index.html

By | 2018-04-18T10:37:03+00:00 เมษายน 18th, 2018|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชภัฏนครราชสีมา การตอบรับเป็นเจ้าภาพพร้อมอนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมาแสดงประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่10 ภายใต้ชื่อ "ถักทองานวิจัยท้องถิ้น....ก้าวไกลสู่สากล " ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชภัฏนครราชสีมา(อาคาร 31 ชั้น 3)เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพและกาบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผ่ยแผ่ข่าวสารและผงานทางวิชาการ อันจะทำไปสู่การใช้ประโยชน์ และองความรู้ต่างๆในศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้ามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และการศึกษา เชฺิญชวนบุคลากร ส่งบทความ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/

By | 2018-04-18T10:16:24+00:00 เมษายน 18th, 2018|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9

ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีในฐานะสถาบันเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ซึ้งประกอบด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา เป็นทีปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษแห่งเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วามส่งบทความ(CALL FOR PAPER)และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่9 หัวข้อการจัดการเรียนการสอนรายวิขาศึกษาทั่ไปเพื่อตอบโจทย์ประไทย 4.0โดยสาสามารถส่งบทความ(CALL FOR PAPER )เพื่อนำเสนอในการประชุมได้ตังแต่บัดนี้ถึง 20 เมายน 2561 https://www.rmutt.ac.th/content/43242

By | 2018-04-10T17:08:55+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9

ขอความอนุเคราะห์ในการเผ่ยแผ่เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ

สำนักงานศึกษาธิกา ภาค 17 ได้จัดส่งเอการทาางวิชาการฉบับบย่อ เรื่องรูปแบบจัดระบบการศึกษาใเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการการปฏิรูปกการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 1 เล่ม เพื่อเผ่ยแพร่เอกสารรายงานวิจัยเรื่องดังกล่าวให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์บุคลากรในหน่วยงานทางการศึการศึกษา/สถานศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านที่ได้แผ่ยแพร่ เอกสารวิจัยดังกลา่วให้กับผูบริหารครู อาจารย์บุคลากรในหน่วยงานทางการศึการศึกษา/สถานศึกษา โดยสามารถได้ที่ http://www.reo17.moe.go.th/

By | 2018-04-10T16:50:31+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอความอนุเคราะห์ในการเผ่ยแผ่เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R

สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย โดยกำหนดอบรม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา08.30-16.00 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา08.30-16.00 น. ผู้ที่สนใจดูรายละเอียได้ที่ http://www.library.ssru.ac.th/ ก่อนวันอบรมหลักสูตร

By | 2018-04-10T15:13:44+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R

ขอเชิญบทความวิจัยลงตีพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)Journal of community Research Development (Humanities and social Sciences) ISSN:๑๙๐๕-๗๑๒๑,EISS:๒๕๓๙-๕๕๒๑ ชึ้งได้รับการับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่๑ และฐานข้อมูล ASEAN Ciatation index (ACI)ปัจจุบันตีพิมพ์เผ่ยแผ่ ๔ ฉบับ/ปี ฉบับที่๑(มกราคม -มีนาคม ) ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)และฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) โดยครอบคลุมวิทยาการด้าน Linguisisics,Humanities,fine Arts, Applied Arts (Music), Social sciences, Education,Law, Business Administration,Ecoomics, COmmunications and Other related fields และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วารสารฯ ได้ดำเนินการการตีพิมพ์เผ่ยแผ่ เล่มปีที่ ๑๑ ฉบับที่๑ [...]

By | 2018-04-10T14:52:15+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญบทความวิจัยลงตีพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓"การบรูณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ในรหวะหว่าวันที่ ๑๘- ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเผ่ยแผ่ผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ ส่งเสริมการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใสาขาที่เกี่ยวข้องเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ คณจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ ได้ที่ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/

By | 2018-04-10T13:40:42+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

การประชุมวิชาการการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโนโลยีราชมงคลธีญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ให้จัดประชุมวิขาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ขึ้นในรหว่างวันที่ 13- 15 มิถุนยน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลเพ จังหวัดระยอง เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสนำผลงานผลงานวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในสาขาในสาขาต่างๆ เสริมประสิทธิภาพของการวิจัย เผ่ยแผ่ความรู้ ผุ้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.e-nett.org/

By | 2018-04-05T16:59:35+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14