โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

About Research@LRU

This author has not yet filled in any details.
So far Research@LRU has created 27 blog entries.

การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4

มหาวิทยาลัยนอร์เทร์ทเทิร์น สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ มหวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก และ วิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดการจัดการ ประวิชาการระดับชาตินอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4 "นวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ้นไทยอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 " มหาวิทยาลัยนอร์ทเทริน์ จังหวัดตาก ในการนี้มหาวิทยาลัยนอร์ทเทริน์ ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับบเต็ม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/

By | 2018-04-05T16:35:28+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภักหมู่บ้านจอมทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม และสมาคม จิตห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ๒๕๖๑:การวิจัยรับให้ชุมชน สร้างสรรค์ฐานความรู้ ในวันศุกร์ 20 กรกฏคม2561 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิขาการ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสเผ่ยแผ่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานวิจัยตลอดจนประสบการณ์ด้านการวิจัย จึงขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับได้ที่เว็บไซต์ https://research.dru.ac.th/rdi/

By | 2018-04-05T16:04:04+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ ภายไต้หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรม:พลวัตในสังคมร่วมสมัย" ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเป็เวทีประชุมและนำเสนอผลงาน ผลงานระดับชาติให้แก่คณจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการตลอดเป็นการรวามรวมองค์ความรู้ผลงานให้ผู้สนใจ และได้เแลกเปลี่ยนความรู้กับผูทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งใด้สร้าง เครือข่ายด้านการวิจัยและด้านวิชาการ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rinac.msu.ac.th/conference2018/

By | 2018-04-05T15:13:29+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่12

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่ประเทศไทย และโครงการสันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น โยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundatoion)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 หัวข้อการเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต ระหว่างวันที 29- 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นักศึกษา บุคลากรผู้ที่สนใจ ส่งบทความทางเว็บไซต์ได้ที่ http://arc.nrru.ac.th/li_nrru/

By | 2018-04-04T13:40:50+00:00 เมษายน 4th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่12

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018″MOOCs and Beyond”

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018"MOOCs and Beyond"โยโครงการมหาวิทยาลัยไชเบอร์ไทย ระหว่งวันที่19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการไบเทคบางนา กรุเทพฯ เพื่อเป็นเวืทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิชาการนักวิจัย คราจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเป็นการประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิง ในทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมวิชาการกรุณาลงทะเบียนได้ที http://iec2018.thaicyberu.go.th/ โดยวันสุท้ายของการลงทะเบียนคือ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

By | 2018-04-04T15:35:20+00:00 เมษายน 4th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018″MOOCs and Beyond”

ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ

ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในกรณีศึกษาในคณาจารย์เพื่อพัฒนาสู่การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่อาจารย์สถสาบันจัดทำขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ จึงขอเชิญทุนท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คราจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2018/

By | 2018-04-04T10:52:19+00:00 เมษายน 4th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ

ขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่ 6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  (ลูกไก่รุ่นที่ 6) ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม 2561 -3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาลัยและเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ผู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำเสนอการวิจัยได้ และบรูณาการเครือข่าย นักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย ต่างๆ ให้เข็มแข็งและยังยืนต่อไป วันกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 และมารถส่งใบสมัครและตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://science.psru.ac.th/

By | 2018-03-29T15:02:37+00:00 มีนาคม 28th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่ 6)

ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑

ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑ การเชื่อมเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย ณ อารเรียนรวม ๑๐๐ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต เพื่อเป็นเวทีให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอและเผยแผ่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และสู่นวัตกรรมสู่สาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นเวทียกย่อง ประกาศเกียติคุณ เจ้าของผลงานวิจัย การแลกเเปลี่ยนองค์ความรู้ เทศโนโลยีที่ก้าวหน้า และประสบการณ์ นำมาซึ้งการสร้าง เครือข่ายด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ กำหนดส่งตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 เมษยน 2561 สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2018

By | 2018-03-29T14:46:41+00:00 มีนาคม 28th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

มหาวิทยาราชภัฏลำปาง จัดประชุมสัมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ บรูณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้งถิ่นที่ยั่งยืน ในศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายและภายนอก โดยบทคัดย่อที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ พร้อมบทความวิจัยฉบับเต็ม และในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ เชิญชวนบุคลากร ในสังกัดของท่านที่มีความสนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วม ในงานประชุมสัมนาวิขาการฯ ภายใน วันที่ 30 พฤษาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://gnru2018.lpru.ac.th/

By | 2018-03-28T16:16:05+00:00 มีนาคม 26th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าหน้าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่ลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยต่อประเทศชาติ และวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ วช. จึงจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นประจำทุกปี ได้กำหนดเวลาผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 สามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการนำเสนอผลงานได้ที่เว็บไชต์ http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=109

By | 2018-03-29T14:57:17+00:00 มีนาคม 26th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562